Skip to main content

Omgevingswet leidt tot veel vragen bij bouwprofessionals

Geschreven op vrijdag 21 april 2023

Ruim 130 bouwprofessionals lieten zich op 18 april door deskundigen van de gemeente bijpraten over de invoering van de Omgevingswet. De bijeenkomst in het Isala Theater was bedoeld voor iedereen die bedrijfsmatig actief is in de fysieke leefomgeving.

Integraler en gemakkelijker
Vijf keer werd de wet uitgesteld, maar de Omgevingswet wordt nu definitief op 1 januari 2024 ingevoerd. Hij vervangt en bundelt 26 wetten en honderden regels en voorschriften voor onze leefomgeving. De wet staat echter vooral voor een nieuwe manier van denken en doen in de gebiedsontwikkeling. In plaats van vraagstukken over de fysieke leefomgeving per sector te benaderen, maakt de Omgevingswet een meer integrale en samenhangende manier van werken mogelijk als het gaat om bijvoorbeeld woningbouw, verduurzaming van de energie, infrastructuur, landbouw en natuur. De invoering van de Omgevingswet moet meer ruimte opleveren voor lokaal maatwerk, procedures vergemakkelijken, regels op elkaar afstemmen en beslistermijnen zo mogelijk versnellen. De wet regelt ook een digitaal Omgevingsloket. Dat helpt inzichtelijk te maken welke regels in een bepaald gebied gelden en waar vergunningen kunnen worden aangevraagd.

Betekenis voor bouwprofessionals
Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor bijvoorbeeld bouwers, architecten, projectontwikkelaars? Tijdens de bijeenkomst kregen de aanwezigen uitleg over de gevolgen van de Omgevingswet, werd ingegaan op vragen en werd opgehaald wat er bij bouwprofessionals leeft ten aanzien van nieuwe processen en procedures.

Rondetafelgesprekken
De bouwprofessionals hadden veel vragen. Zo wilden zij onder meer weten wat er verandert op het gebied van vergunningaanvragen, of het aanvragen van vergunningen per gemeente verschilt, welke eisen worden gesteld aan participatie en hoe dat moet worden geregeld (Capelle heeft daarvoor een participatiehandboekje ontwikkeld), hoe en door wie de kwaliteit wordt geborgd en of nog kan worden geoefend met het nieuwe Omgevingsloket voordat dit op 1 januari 2024 officieel online gaat. "Ja" luidde het antwoord op die laatste vraag, waarschijnlijk in september/oktober. 

Participatie
In zijn toespraak benadrukte wethouder Eric Faassen (Ruimtelijke Ordening) het belang van participatie onder de Omgevingswet. Faassen: "Ga als initiatiefnemer in gesprek met de mensen die de gevolgen van een plan gaan merken. Door op tijd het gesprek aan te gaan kunnen wensen worden meegenomen en bezwaren worden opgelost. Dat vermindert weerstand en voorkomt vertraging."

Stadsvisie en omgevingsplan
Achter de schermen bereidt de gemeente zich al enkele jaren intensief voor op de Omgevingswet. Zo heeft de gemeenteraad op 27 september 2021 de Stadsvisie vastgesteld, waarin de koers tot 2040 is vastgelegd. In de Stadsvisie staan de belangrijkste ambities voor de toekomst van Capelle aan den IJssel. Daarbij gaat het om ambities op het terrein van ruimte, wonen, mobiliteit, economie, duurzaamheid, veiligheid, ondernemerschap en al die andere dingen die een samenleving inhoud geven. Faassen: "De Omgevingswet is een hulpmiddel om opgaven in onderlinge samenhang op te pakken en daarbij zoveel mogelijk samen te werken. Zodoende kunnen we alle belangen afwegen en binnen de beperkte ruimte van de stad goede keuzes maken. Alle wensen en visies uit de Stadsvisie worden de komende jaren vertaald naar één omgevingsplan. Bestemmingsplannen per wijk of gebied worden vanaf 2024 allemaal ondergebracht in dat plan, dat geldt voor de hele gemeente."